Назад

Биология

10ЕМН класс

Митоз. Жасушада митоздың әр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдер Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы. Обыралды жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар 7-сабақ 8-сабақ Модификациялық өзгергіштік Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылғанмодификациялық өзгергіштікті зерттеу» 12-сабақ 13-сабақ 14-сабақ 15-сабақ 16-сабақ Митоз. Процессы, происходящие в клетке в различные фазы митоза Гаметогенез у растений и животных. Гаметы. Стадии гаметогенеза. Спорогенез и гаметогенез у растений. 17-сабақ 18-сабақ 20-сабақ Возникновение онкологических новообразований Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний Урок 7 Урок 8 Модификационная изменчивость Вариационные ряды изменчивости признаков Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и кривой» Цитологические основы наследования признаков 23-сабақ 22-сабақ 21-сабақ 24-сабақ 25-сабақ Наследование, сцепленное с полом Урок 15 Урок 16 Урок 17 Урок 18 Урок 20 Независимое распределение хромосом при дигибридном скрещивании 26-сабақ Лабораторная работа «Определение уровня митотической активности в клетках корешка лука» Урок 19 Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау» 19-сабақ Урок 21 Урок 22 Урок 23 Урок 24 27-сабақ 28-сабақ Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. Урок 25 Урок 26 Урок 27 Урок 28' Эволюцияның дәлелдемелері. Палеонтологиялық. Биогеографиялық. Биохимиялық Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы әмбебап жалпы ата тек». Кладограммалар мен филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы әмбебап жалпы ата тек». Кладограммалар мен филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы. Урок 29 Урок 30 Урок 31 Урок 32 Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар Эволюцияның дәлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. Түр түзілудің тәсілдері. Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түр түзілудегі репродуктивті оқшаулану. Полиплоидия және гибридизация. Урок 33 Урок 34 Урок 35 Урок 36 Урок 37 Способы улучшения сельскохозяйственных растений и животных с помощью методов селекции. Гибридизация (скрещивание). Полиплоидия. Искусственный мутагенез Урок 39 Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Гибридизация (будандастыру). Полиплоидия. Жасанды мутагенез. 39-сабақ

10ОГН класс

Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. 2-сабақ 3-сабақ 4-сабақ Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу». Гаметогенез у растений и животных. Гаметы Стадии гаметогенеза. Сперматогенез и гаметогенез растений Возникновение онкологических новообразований.Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний Урок 4 Урок 5 10-сабақ 9-сабақ 8-сабақ 7-сабақ 5-сабақ Гендік, хромосомалық, геномдық мутациялар Модельдеу «Адам кариограммасын құру. Геномдық мутацияны оқып білу». Урок 7 Урок 8 Урок 6 Генные, хромосомные, геномные мутации Моделирование «Составление кариограммы хромосомного набора человека. Изучение геномных мутаций» Урок 13 Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Комплиментарность. Полимерия. Множественный аллелизм' Внезапная и индуцированная мутация' Урок 14 15-сабақ 16-сабақ 17-сабақ Доказательства эволюции. Сравнительно-анатомические, молекулярно-генетические, эмбриологические, палеонтологические, биогеографические, биохимические доказательства Урок 16 18-сабақ Урок 17 Урок 18 Урок 19 19-сабақ

11ЕМН класс

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау» Органеллалардың сызықтық ұлғаюын есептеу Оптикалық және электронды микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану Сабақ тақырыбы Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс жасағандағы дезинфекциялау және стерильдеу әдістері Қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу Қоректік орталарға себу тәсілдері мен техникасы. Инкубация Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу» Грамоң және грамтеріс бактериялар Грамоң және грамтеріс бактериялар құрылысының ерекшеліктері. Өкілдері. «Бактерияларды грам бойынша бояу» зертханалық жұмысы «Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылдарын алу тәсілдері Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылын қолдану Плазмид қасиеттері және оларды генетикалық клондау кезінде қолдану. «Клондау» ұғымы. Определение основных компонентов клеток Лабораторная работа «Описание основных компонентов клеток сиспользованием микрофотографий» Расчет линейного увеличения органелл Урок 4 Ағзаарды клондау тәсілдері «Микроклоналды көбею» ұғымы Өсімдіктердің микроклоналды көбею кезеңдері мен әдістері Использование окуляр-микрометра и объект-микрометра для вычисления размера клеток. Этапы микробиологических исследований. Методы дезинфекции и стерилизации при работе с микроорганизмами Виды питательных сред и их подготовка Способы и техника посева на питательные среды. Инкубация Грамположительные и грамотрицательные бактерии Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий. Представители Понятие «рекомбинантная дезоксирибонуклеиновая кислота» Способы получения рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот Свойства плазмид и их использование в генетическом клонировании.Понятие «клонирование» Понятие «микроклональное размножение» Этапы и методы микроклонального размножения растений Урок 18 22-сабақ 23-сабақ 24-сабақ Лабораторная работа "Определение фактического размера клеток с использованием окуляр-микрометра и объект-микрометра" Лабораторная работа «Исследование микрофлоры кисломолочных продуктов на разных питательных средах» Лабораторная работа «Окрашивание бактерий по Граму» Применение рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот Зертханалық жұмыс «Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді қолдана отырып жасушалардың нақты мөлшерін анықтау» Микроклоналды көбеюдің маңызы Значение микроклонального размножения Применение ферментов в медицине Применение ферментов в химии. Урок 1 Применение ферментов в химии Урок 2 Электромагниттік толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері Дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері 27-сабақ Эпигенетика және эпигеномика Дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі 36-сабақ Урок 25 Урок 26 Понятие «Эпигенетика». Общие представления об эпигенетике Молекулярные основы эпигенетики 28-сабақ Урок 29 Урок 30 Урок 31 Понятие «Биоинформатика» Адамдағы эпигенетикалық салдарлар 32-сабақ Применение инструментов биоинформатики в исследованиях. Метод экстракорпорального оплодотворения и его значение Этические аспекты экстракорпорального оплодотворения Значение моноклональных антител 33-сабақ Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері Производство моноклональных антител Диагностика заболеваний с помощью моноклональных антител Лечение заболеваний с помощью моноклональных антител Моноклоналды антиденелердің өндірісі' Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау ' Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды емдеу'

11ОГН класс

Бағаналы жасушалар ұғымы және олардыңқасиеттері (қайта жаңаруы, жіктелуі).1-сабақ Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқмутациясы. 1-сабақ Генетикалық үдерістер : репликацияның және рекомбинацияныңқателері. 2-сабақ Халықаралық «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секвенирлеу. 1-сабақ Халықаралық "Адам геномы" жобасы аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы. 2 сабақ Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 1-сабқ Зертханалық жұмыс "Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау". 2 сабақ Стволовые клетки: понятие и свойства (самообновление,дифференциацияэ) 1 урок 9-сабақ Ошибки генетических процессов: репликации и рекомбинации2 урок Мировой проект «Геном человека». Секвенирование геномной дезоксирибонуклеиновой кислоты человека. Урок 1 12-сабақ 11-сабақ 13-сабақ Определение основных компонентов клеток.Урок 1 Виды стволовых клеток: эмбриональные и соматические.Практическое использование. Этический аспект Спонтанные мутации дезоксирибонуклеиновой кислоты1 урок Биологическое значение исследований, проведенных в рамках проекта "Геном человека". Урок 2 Лабораторная работа "Описание основных компонентов клеток с использованием микрофотографий" 2 урок Урок 9 Урок 10 Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды жәнесоматикалықБағаналы жасушалардың практикада қолданылуы. Этикалықаспектісі. 2-сабақ 10-сабақ 14-сабақ Урок 11 Урок 12 Урок 13 Урок 14 Урок 18 16-сабақ 17-сабақ Урок 15 Урок 16 15-сабақ Урок 17 18-сабақ Урок 19 19-сабақ

7 класс

Бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін маңызы. Жануарлардағы бөліп шығару өнімдері. Зат алмасудың соңғы өнімдері Өсімдіктердегі бөліп шығару өнімдері: тыныс алу мен фотосинтездің бастапқы және соңғы өнімдері. Зертханалық жұмыс «Өсімдіктердің тынысалу ерекшеліктерін өскіндер мысалында зерттеу» Жануарлардың бөліп шығару жүйесә. Жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің құрылысын салыстыру Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы. Өсімдіктердің қозғалу тәсілдері (тропизмдер, таксистер, өсу қозғалыстары) Өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсері. Жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі Фотопериодизм - күннің жарық түсу ұзақтығына ағзалардың бейімделуі. 7-сабақ Нейронның құрылысы : денесі, дендриттер, аксон. Нейронның қызметтері Жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері. Жұлынныңқұрылысы мен қызметтері Ми. Ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтері Значение выделения для живых организмов. Продукты выделения у животных. Конечные продукты обмена веществ Продукты выделения у растений: начальные и конечные продукты фотосинтеза и дыхания. Лабораторная работа «Исследование особенностей выделения у растений на примере проростков» 8-сабақ 9-сабақ 15-сабақ Выделительная система животных. Сравнение строения выделительных систем животных Движение растений. Значение движения для жизнедеятельности растений. Способы движений растений (тропизмы, таксисы, ростовые движения) Влияние света на рост и развитие растений. Приспособления растений к меняющимся условиям освещения Фотопериодизм как адаптация организма к длине светового дня. Рефлекстік доға: рецептор, сезгіш, аралық, қозғалыс нейрондары, жұмыс мүшесі. Зертханалық жұмыс «Тізе рефлексі» Органы движения у животных. Роль движения в жизни живых организмов. 1 урок Урок 8 Урок 9 Урок 10 Жануарлардың қозғалыс мүшелері. Тірі ағзалардағы қозғалыстың рөлі. 1 сабақ Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксон. Функции нейрона. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной мозг. 16-сабақ Головной мозг. Отделы головного мозга, их строение ифункции Рефлекторная дуга: рецептор, чувствительные, вставочные, двигательные нейроны, рабочий орган.Лабораторная работа: «Коленный рефлекс» Урок 15 Урок 16 18-сабақ 19-сабақ Урок 17 Урок 18 17-сабақ Урок 19

8 класс

Зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы (бүйрек, несепағар, қуық, зәр шығаруөзегі) мен қызметі Бөліп шығару және сүзу мүшелері. Бүйректің құрылысы (қыртысты жәнемилы қабат, нефрон, пирамида, астауша, бүйрек өзекшелері) Терінің маңызы, құрылысы мен қызметі. Тер бөлудің реттелуі Тері ауруларының пайда болу себептері мен салдары (қышыма, теміреткі, безеубөртпелері). Белгілері мен алдын алу шаралары Адам қаңқасының құрылысы. Тірек-қимыл жүйесінің маңызы мен қызметтері Сүйектің макро- және микроскопиялық құрылысы. Сүйектің химиялық құрамы.Зертханалық жұмыс «Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы». Демонстрация «Сүйектіңхимиялық құрамы» Сүйектің байланыс түрлері: қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы, қозғалмалы Буынның құрылысы және қызметтері. Сүйек буындарының атқаратын қызметіне сәйкес бейімделуі Строение органов мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевойпузырь, мочеиспускательный канал) и функции Органы фильтрации и выделения. Строение почки (корковое и мозговое вещество,нефрон, пирамидки, почечная лоханка, почечные канальцы) 9-сабақ 10-сабақ Причины и последствия кожных заболеваний (чесотка, лишай, угревая сыпь). Симптомы и меры профилактики Строение скелета человека. Роль и функции опорно-двигательной системы Макро- и микроскопическое строение кости. Химический состав костей. Лабораторная работа «Макро- и микроскопическое строение костей». Демонстрация «Химический состав костей» 11-сабақ Көру мүшелерінің құрылысы.Зертханалық жұмыс «Көрудің қабылдауын зерттеу (көру өткірлігін жәнекөру аймағының шегін анықтау)» Есту мүшесінің құрылысы.(Естудің маңызы. Естудің бұзылу себептері. Есту мүшесінің гигиенасы).Зертханалық жұмыс «Дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу». (құлақтың есту өткірлігінанықтау) Типы соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное Строение и функции суставов. Приспособленность соединения костей к выполняемым функциям Урок 9 Урок 10 Значение кожи, строение и функции. Регуляция потоотделения.Урок 3 Урок 11 Урок 12 12-сабақ Таяқшаның, құтышаның және түкті жасушалардың құрылымы мен қызметтері. Зертханалық жұмыс «Соқыр дақты анықтау, түстердің араласуына тәжірибе, дыбыстың ауа және сүйек арқылы өтуі» «Гормондар», «Гуморальдық реттелу» ұғымдары. Эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасуы және қызметі. Бездерден бөлінетін гормондар Строение органа зрения. Лабораторная работа «Исследование зрительноговосприятия (определение остроты зрения, поля зрения)». Строение органа слуха(Значение слуха. Причины нарушения слуха. Гигиена органа слуха)Лабораторная работа «Исследование особенностей слухового восприятия(определение остроты слуха)». Структура и функции палочек и колбочек, волосковых клеток. Лабораторная работа «Определение слепого пятна, опыт со смешением цветов, воздушной и костной проводимости» Понятия «гормоны», «гуморальная регуляция». Месторасположение и функции эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Гормоны, выделяемые железами Адам денесінде орналасқан тері рецепторлары (терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар). Зертханалық жұмыс «Тері сезімталдығын зерттеу» Заболевания, вызванные нарушениями функций эндокринных желез (гипо- и гиперфункция) Рецепторы, расположенные в теле человека (терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы). Лабораторная работа «Исследование кожной чувствительности». Эндокринді бездер қызметтерінің бұзылуынан туындаған аурулар (гипо- және гиперфункция) Урок 19 19-сабақ

9 класс

Бұлшықеттің жұмысы. Демонстрация «Негізгі бұлшықеттердің жұмысын өзіндік бақылау, иық белдеуінің қол қозғалысындағы рөлі. Бұлшықет қозғалысын реттеу» Зертханалық жұмыс «Статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегібұлшық еттің қажуын зерттеу» Дезоксирибонуклеин қышқылының молекулалық құрылысының принциптері Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласын модельдеу(нуклеотидтердің комплементарлылығы) Интерфаза. Интерфаза кезеңдері: G1, S және G2 Митоз. Митоз фазалары. Зертханалық жұмыс «Пияз тамыр ұшындағыжасушалардан митозды зерттеу» Мейоз. Мейоз фазалары. Мейоз бен митозды салыстыру. Модельдеу «Митоз кезеңдерін зерттеу» Мендель ашқан белгілердің тұқымқуалау заңдылықтары. Тұқымқуалаушылықты зерттеудің гибридологиялық әдісі Тұқымқуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері. Гаметалар тазалығы және оның цитологиялық негіздемесі. Моногибридті будандастыру Дигибридті будандастыру. Басымдылық заңы. Ажырау заңы Аллельді гендердің әрекеттесуі: толық және толымсыз доминанттылық белгілердің пайда болуы Работа мышц. Демонстрация «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. Регуляция мышечных движений». Лабораторная работа «Изучение процесса утомления мышц при статическойи динамической работе» Жыныс генетикасы. Жынысты анықтаудың генетикалық механизмі. Принципы строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты Моделирорование молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (комплементарность нуклеотидов) Интерфаза. Стадии интерфазы: G1, S и G2 Митоз. Фазы митоза.Лабораторная работа «Исследование митоза в клетках корешка лука» Талдаушы шағылыстыру ұғымы мен оның практикалық маңызы Жыныспен тіркесіп тұқымқуалау. Гемофилия және дальтонизм Мейоз. Фазы мейоза. Сравнение митоза и мейоза. Моделирование «Изучение фаз мейоза» Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности Цитологические основы генетических законов наследования. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Moногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное. Явление доминирования признаков Понятие анализирующего скрещивания и его практическое значение 15-сабақ 16-сабақ Генетика пола. Генетический механизм определения пола Наследование, сцепленное с полом. Гемофилия и дальтонизм 19-сабақ Урок 15 Урок 16 Урок 17 Урок 18 17-сабақ 18-сабақ Урок 19

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.