Назад

Геометрия

10ЕМН класс

Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 2-сабақ Тікбұрышты параллелепипед. 1-сабақ Тікбұрышты параллелепипед. 2-сабақ Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 1-сабақ Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 2-сабақ Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 1-сабақ Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 2-сабақ Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 1-сабақ Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 1 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 2 Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 1 Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 2 Кеңістіктегі вектордың координаттары Координатымен берілген векторларды қосу және азайту. Координатымен берілген векторды санға көбейту. 1-сабақ Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 1 Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 1 ' Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 2' Координаты вектора в пространстве Координатымен берілген векторларды қосу және азайту. Координатымен берілген векторды санға көбейту. 2-сабақ' Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу. 1-сабақ' Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу. 2-сабақ' Екі нүктенің арақашықтығы. 1-сабақ' Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 2' Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 1' Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 2' Расстояние между двумя точками. Урок 1' Екі нүктенің арақашықтығы. 2-сабақ' Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 1-сабақ' Расстояние между двумя точками. Урок 2' Деление отрезка в данном отношении. Урок 1' Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 2-сабақ' Кесінді ортасының координаттары. 1-сабақ' Кесінді ортасының координаттары. 2-сабақ' Деление отрезка в данном отношении. Урок 2' Координаты середины отрезка. Урок 1' Координаты середины отрезка. Урок 2'

10ОГН класс

Угол между прямой и плоскостью. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш Екі жазықтық арасындағы бұрыш. Екіжақты бұрыш Кеңістіктегі арақашықтық. 1-сабақ Кеңістіктегі арақашықтық. 2-сабақ Угол между двумя плоскостями Расстояние в пространстве. Урок 1 Расстояние в пространстве. Урок 2 Прямоугольная система координат в пространстве Кеңістіктегі тікбұрышты координаттар жүйесі Екі нүктенің арақашықтығы Кесінді ортасының координаттары Расстояние между двумя точками' Координаты середины отрезка' Сфера теңдеуі. 1-сабақ' Уравнение сферы. Урок 1' Сфера теңдеуі. 2-сабақ' Уравнение сферы. Урок 2'

11ЕМН класс

Цилиндр және оның элементтері Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ Конус және оның элементтері Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ Цилиндр и его элементы Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 1 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 2 Конус и его элементы Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 1 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 2 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 3-сабақ Усеченный конус и его элементы' Развертка, площадь боковой и полной поверхности усеченного конуса. Урок 1' Развертка, площадь боковой и полной поверхности усеченного конуса. Урок 2' Развертка, площадь боковой и полной поверхности усеченного конуса. Урок 3' Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 1-сабақ Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 2-сабақ Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 1' Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 2' Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 3' Касательная плоскость к сфере. Урок 1' Қиық конус және оның элементтері' Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 3-сабақ' Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 1-сабақ' Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 2-сабақ' Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 3-сабақ' Касательная плоскость к сфере. Урок 2' Касательная плоскость к сфере. Урок 3' Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 4-сабақ' Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 1-сабақ' Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 2-сабақ' Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 1-сабақ' Касательная плоскость к сфере. Урок 4' Сечения цилиндра, конуса и шара плоскостью. Урок 1' Сечения цилиндра, конуса и шара плоскостью. Урок 2'

11ОГН класс

Конус және оның элементтері Конус и его элементы Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары Цилиндр және оның элементтері Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары Цилиндр и его элементы Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра Қиық конус және оның элементтері Усеченный конус и его элементы Қиық конус бетінің ауданы Сфера және шар Площадь поверхности усечённого конуса' Сфера и шар' Сфера бетінің ауданы' Площадь поверхности сферы' Айналу денелерінің жазықтықпен қималары' Сечения тел вращений плоскостью'

7 класс

Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 2-сабақ Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 2 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 2-сабақ Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 1-сабақ Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 3-сабақ Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 4-сабақ Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 5-сабақ Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 1-сабақ Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 3-сабақ Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 1 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 3 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 4 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 5 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 1 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 4-сабақ Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 5-сабақ Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 2' Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 3' Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 4' Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 5' Үшбұрыш теңсіздігі. 1-сабақ Үшбұрыш теңсіздігі. 2-сабақ Үшбұрыш теңсіздігі. 3-сабақ Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 1-сабақ Неравенство треугольника. Урок 1' Неравенство треугольника. Урок 2' Неравенство треугольника. Урок 3' Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 1' Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 2-сабақ Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 3-сабақ Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 1-сабақ' Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 2-сабақ' Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 2' Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 3' Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 1' Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 2' Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 3-сабақ' Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 3'

8 класс

Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 1-сабақ Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 2-сабақ Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 3-сабақ Параллелограмм мен ромбының аудандары.1-сабақ Параллелограмм мен ромбының аудандары. 2-сабақ Параллелограмм мен ромбының аудандары. 3-сабақ Параллелограмның ауданы. 1-сабақ Параллелограмның ауданы. 2-сабақ Площадь фигуры и ее свойства: Урок 1 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 2 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 3 Площади параллелограмма и ромба. Урок 1 Площади параллелограмма и ромба. Урок 2 Площадь треугольника. Урок 4 Үшбұрыштың ауданы. 1-сабақ Үшбұрыштың ауданы. 2-сабақ Үшбұрыштың ауданы. 4-сабақ Площадь параллелограмма. Урок 2' Площади параллелограмма, ромба, квадрата и прямоугольника' Үшбұрыштың ауданы. 3-сабақ Площадь треугольника. Урок 1' Площадь треугольника. Урок 2' Трапецияның ауданы. 1-сабақ Трапецияның ауданы. 2-сабақ Площадь треугольника. Урок 3 Площадь трапеции. Урок 1 Площадь трапеции. Урок 2 Площадь параллелограмма. Урок 1' Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 1-сабақ Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 2-сабақ Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 3-сабақ' Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 1' Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 2' Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 5-сабақ' Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 3' Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 4' Төртбұрыш пен үшбұрыш аудандары. 4-сабақ' Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 5'

9 класс

Косинустар теоремасы. 1-сабақ Косинустар теоремасы. 2-сабақ Косинустар теоремасы. 3-сабақ Синустар теоремасы. 1-сабақ Синустар теоремасы. 2-сабақ Синустар теоремасы. 3-сабақ Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 1-сабақ Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 2-сабақ Теорема косинусов. Урок 1 Теорема косинусов. Урок 2 Теорема косинусов. Урок 3 Теорема синусов. Урок 1 Теорема синусов. Урок 2 Теорема синусов. Урок 3 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 4-сабақ Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 1' Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 2' Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 3-сабақ Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 1-сабақ Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 2-сабақ Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 3' Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 4' Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 3-сабақ Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 4-сабақ Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 1 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 2' Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 3' Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 4' Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 1-сабақ' Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 2-сабақ' Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 3-сабақ' Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 1' Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 2' Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 4-сабақ' Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 5-сабақ' Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 3' Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 4' Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 5'

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.