Назад

Химия

10ЕМН класс

Окислительно-восстановительные процессы. Урок 1 Окислительно-восстановительные процессы. Урок 2 Электролиз. Урок 1 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 2 Применение галогенов и их соединений. Урок 1 Тотығу-тотықсыздану процесі. 1-сабақ Тотығу-тотықсыздану процесі. 2-сабақ Электрохимиялық потенциалдар қатары. 2-сабақ Гальваникалық элементтер. 1-сабақ Гальваникалық элементтер. 2-сабақ Электролиз. 1-сабақ Электролиз. 2-сабақ Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер Физические свойства элементов 2 (II) группы Применение галогенов и их соединений. Урок 2 Аналитические методы в современных исследованиях Гальванические элементы. Урок 2 Гальванические элементы. Урок 1 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 2 2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. 2-сабақ 2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. №6 зертханалық тәжірибе "2 (ІІ) - топ элементтері және оның қосылыстары қасиеттерін зерделеу" Электролиз. Урок 2 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 1 Гальванические элементы. Практическая работа №3 "Составление электрохимического ряда напряжений металлов" Хроматография Хроматография. Лабораторный опыт №4 "Бумажная хроматография" Закономерности изменения свойств галогенов Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 1 Галогениды. Лабораторный опыт №5 "Изучение свойств галогенов и определение галогенид-ионов в водном растворе" Электрохимиялық потенциалдар қатары. 1-сабақ Гальваникалық элементтер. Практикалық жұмыс №3 "Металдардың электрохимиялық кернеу қатарын құрастыру" Хроматография Хроматография. №4 зертханалық тәжірибе "Қағаз хроматографиясы" Практикалық жұмыс №4 "Эксперименттік есептер шығару". 1-сабақ Виды изомерии. Урок 1 Галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 1-сабақ Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 2-сабақ Галогенидтер. №5 зертханалық тәжірибе "Галогендер қасиеттерін зерттеу және сулы ерітіндідегі галогенид иондарын анықтау" Табиғи карбонаттар Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 1-сабақ Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 2-сабақ Изомерия түрлері. 1-сабақ Изомерия түрлері. 3-сабақ Галогендер және олардың қосылыстарының қолданылуы. 1-сабақ Практикалық жұмыс №4 "Эксперименттік есептер шығару". 2-сабақ' Гомологтық қатар. Алифатты қосылыстардың IUPAC номенклатурасы' Химические свойства элементов 2 (II) группы. Урок 1 Химические свойства элементов 2 (II) группы. Лабораторный опыт №6 "Изучение свойств элементов 2 (II) группы и их соединений" Химические свойства элементов 2 (II) группы. Урок 2 Состав и структура органических веществ. Урок 1 Состав и структура органических веществ. Урок 2 Гомологические ряды. Номенклатура IUPAC алифатических соединений Галогендер және олардың қосылыстарының қолданылуы. 2-сабақ 2 (ІІ)-топ элементтерінің физикалық қасиеттері 2 (ІІ)-топ элементтерінің химиялық қасиетттері. 1-сабақ Алкандар. Алкандардың жану өнімдері. 1-сабақ Алкандар. Алкандардың жану өнімдері. 2-сабақ Практическая работа №4 "Решение экспериментальных задач". Урок 1 Практическая работа №4 "Решение экспериментальных задач". Урок 2' Жану өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын анықтау тақырыбына есептер шығару Природные карбонаты' Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 1-сабақ Гомологические ряды. Лабораторный опыт №7 "Составление моделей молекул органических веществ" Виды изомерии. Урок 2 Виды изомерии. Урок 3 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 1 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 2 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 3 Решение задач на тему: "Определение молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания и гомологическим рядам" Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 1 Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 2 Циклоалканы. Строение, гомологический ряд изомерия, номенклатура Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 2-сабақ Циклоалкандар. Құрылысы, гомологтық қатары, изомериясы және номенклатурасы Алкандар. Алкандардың жану өнімдері. 3-сабақ'

10ОГН класс

Металлы и неметаллы: химические элементы и простые вещества Положение s-элементов в периодической системе химических элементов Натрий, калий и их важнейшие соединения: физические и химические свойства, получение, применение, биологическая роль Кальций, магний и их важнейшие соединения: физические и химические свойства Металдар және бейметалдар: химиялық элементтер және жай заттар Металдар мен бейметалдардың (атом, ион) құрылысы және кристалдық торларының ерекшелігі Металдар және бейметалдар: негізгі физикалық және химиялық қасиеттері Металдардың электрохимиялық кернеу қатары Металдар, бейметалдар және олардың қосылыстарының табиғатта кездесуі Биологическая роль металлов и неметаллов в жизнедеятельности живых организмов Нахождение металлов, неметаллов и их соединений в природе Лабораторный опыт № 7 "Химические свойства типичных металлов, неметаллов и амфотерных элементов" Электрохимический ряд напряжения металлов Металлы и неметаллы: основные физические и химические свойства Особенности строения металлов и неметаллов (атомов, ионов), кристаллических решеток Судың кермектігі, оны жою жолдары Сілтілік металдар мен сілтілік жер металдарының табиғи қосылыстарының Қазақстандағы кен орындары Зертханалық тәжірибе №7 "Типтік металдар, бейметалдар мен амфотерлі элементтердің химиялық қасиеттері" Тірі ағзалардың іс-әрекетінде металдар және бейметалдардың биологиялық ролі Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі s-элементтердің орны d-элементтердің периодтық жүйедегі орны, атом құрылысының ерекшелігі. Қазақстандағы мыс, мырыш, темір, хром және олардың қосылыстарының кен орындары Хром және оның қосылыстары Кальций, магний. Лабораторный опыт №8 "Сравнение химической активности металлов. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов" Жесткость воды и способы ее устранения Природные соединения щелочных и щелочноземельных металлов в недрах Казахстана Натрий, калий және олардың маңызды қосылыстарының физикалық, химиялық қасиеттері, алынуы, қолданылуы, биологиялық маңызы Кальций, магний және олардың қосылыстары: физикалық және химиялық қасиеттері Кальций, магний. Зертханалық тәжірибе №8 "Металдардың химиялық белсенділігін салыстыру. Сілтілік және сілтілік-жер металдары тұздарының жалынды бояуы" Темір және оның қосылыстары. Зертханалық тәжірибе №10 "Fe2+, Fе3+ иондарын тануға сапалық реакция" Практикалық жұмыс №1 "Темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) гидроксидтерін алу" Положение d-элементов в периодической системе, особенности строения атомов. Месторождения меди, цинка, железа, хрома и их соединений в Казахстане ' Хром и его соединения Железо и его соединения. Лабораторный опыт №10 "Качественные реакции на распознавание ионов Fe2+, Fе3+" Практическая работа №1 "Получение гидроксидов железа (II) и (III), меди (II), цинка, хрома (III)" Виды коррозии и меры ее предупреждения Коррозия түрлері және коррозияның алдын алу шаралары

11ЕМН класс

Основные функциональные группы в органических соединениях Определение соединений с помощью химических и физических испытаний Решение расчетных задач Генетическая связь органических веществ. Урок 1 Генетическая связь органических веществ. Урок 2 Генетическая связь органических веществ. Урок 3 Изменение свойств элементов 14 (IV) группы Элементы 14 (IV) группы и их соединения. Лабораторный опыт №10 "Химические свойства свинца, олова и их соединений" Химические свойства элементов 14 (IV) группы и их соединений Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 1 Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 2 Формы нахождения в природе и способы получения простых веществ Органикалық қосылыстардағы негізгі функционалдық топтар Физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау Есептер шығару Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 1-сабақ Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 2-сабақ 14 (ІV) топ элементтері қасиеттерінің өзгеруі 14 (ІV) топ элементтері және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 3-сабақ 14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 1-сабақ 14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 2-сабақ Күкірттісутек және сульфидтер Сероводород и сульфиды Промышленное производство азотных удобрений Промышленное получение аммиака Особенности строения и свойства молекулы азота Решение задач Распространение и применение элементов 14 (IV) группы и их соединений 14(ІV) топ элементтері және олардың қосылыстары. №10 зертханалық тәжірибе "Қорғасын, қалайы және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері" Күкірт диоксиді, қоршаған ортаға әсері және қолданылуы Практическая работа №3 "Решение экспериментальных задач" Аммиак и соли аммония Химические свойства аммиака и его водного раствора. Лабораторный опыт №11 "Качественная реакция на ионы аммония" Практикалық жұмыс №3 "Экспериментальды есептер шығару" Азот оксидтері және нитраттарының қоршаған ортаға экологиялық әсері Азот қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдары Тағам өнеркәсібінде күкірт диоксиді қолданылу Жай заттардың табиғатта таралу түрлері және алыну әдістері 14 (ІV) топ элементтері мен олардың қосылыстарының таралуы мен қолданылуы Есептер шығару Азот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері Есептер шығару Қышқыл-негіздік теория Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш Экологическое воздействие оксидов азота и нитратов на окружающую среду Пути решения проблемы уменьшения воздействия соединений азота на окружающую среду Диоксид серы, влияние на окружающую среду и применение Области применения оксида серы (IV) в пищевой промышленности Решение расчетных задач Контактный способ получения серной кислоты. Научные принципы промышленного производства серной кислоты Области применения серной кислоты. Решение расчетных задач Аммиак және аммоний тұздары Аммиактың және оның сулы ерітінділерінің химиялық қасиеттері. №11 зертханалық тәжірибе 1 "Аммоний ионына сапалық реакция" Аммиакты өнеркәсіпте алу Азотты тыңайтқыштардың өнеркәсіптік алынуы Есептер шығару Күкірт қышқылын алудың контакт әдісі. Күкірт қышқылын өнеркәсіптік өндірудің ғылыми принциптері Күкірт қышқылының қолдану салалары. Есептер шығару Күшті қышқыл және күшті негіздің pH-ін есептеу Буферлі ерітінділер. 1-сабақ Буферлі ерітінділер. 2-сабақ Буферлі ерітінділерің қолданылуы Решение расчетных задач Теории кислот и оснований Ионное произведение воды Водородный показатель Расчет pH сильной кислоты и сильного основания Буферные растворы. Урок 1 Буферные растворы. Урок 2 Применение буферных растворов Кислотно-основное титрование. Урок 1 Қышқылды-негіздік титрлеу. 1-сабақ Практикалық жұмыс №4 "Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу"' Қышқылды-негіздік титрлеу. 2-сабақ' Практическая работа №4 "Титрование сильного основания сильной кислотой"' Кислотно-основное титрование. Урок 2'

11ОГН класс

Классификация и изомерия спиртов Получение и применение предельных одноатомных спиртов. Лабораторный опыт № 4 "Получение этанола гидратацией этилена и брожением глюкозы" Химические свойства спиртов и фенолов. Лабораторный опыт № 5 "Качественные реакции на спирты" Многоатомные спирты: получение и свойства Фенолы: способы получения и свойства Получение альдегидов и кетонов Химические свойства альдегидов и кетонов. Практическая работа № 2 "Качественные реакции на кислородсодержащие органические вещества" Номенклатура, физические свойства и способы получения карбоновых кислот Эфиры: простые и сложные Спирттердің жіктелуі мен изомериясы Біратомды қаныққан спирттердің алынуы мен қолданылуы. Зертханалық тәжірибе № 4 "Этанолды этилен гидратациясы және глюкозаның ашуы арқылы алу" Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері. Зертханалық тәжірибе №5 "Спирттердің сапалық реакциялары" Көпатомды спирттер: алынуы және қасиеттері Фенолдар: алыну әдістері мен қасиеттері Күрделі және жай эфирлер Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері Классификация, номенклатура кислородсодержащих органических соединений Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы Номенклатура альдегидов и кетонов Альдегидтер мен кетондардың номенклатурасы Майлар Қазақстандағы сабын және синтетикалық жуғыш заттар өндірісі Альдегидтер мен кетондардың алынуы Моносахаридтер. Альдегидтік пен гидроксил топтарының болуына байланысты химиялық қасиеттері Химические свойства карбоновых кислот Жиры Производство мыла и СМС в Казахстане Альдегидтер мен кетондардың химиялық қасиеттері. Практикалық жұмыс № 2 "Оттекті органикалық қосылыстарға сапалық реакциялар" Карбон қышқылдарының номенклатурасы, физикалық қасиеттері және алыну әдістері Көмірсулардың жіктелуі, биологиялық рөлі Моносахаридтер. Глюкоза Углеводы. Классификация. Биологическая роль Моносахариды. Химические свойства, обусловленные наличием альдегидной и гидроксильной групп Моносахариды. Глюкоза Дисахариды. Сахароза. Лактоза. Полисахариды. Л.р. № 6 "Определение крахмала в продуктах питания" Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза Дисахаридтер. Сахароза. Лактоза. Полисахаридтер. Зертханалық тәжірибе № 6 "Тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау" Полисахаридтер. Крахмал. Целлюлоза

7 класс

Природные кислоты и щелочи. Индикаторы. Лабораторный опыт № 7 "Изучение кислотности и щелочности среды растворов" Реакции разбавленных кислот с металлами. Лабораторный опыт № 9 "Взаимодействие цинка с разбавленной соляной кислотой" Реакции разбавленных кислот с карбонатами. Практическая работа № 3 "Взаимодействие карбонатов с разбавленными кислотами" Табиғи қышқылдар мен негіздер. Индикаторлар. №7 зертханалық тәжірибе "Ерітінділердің қышқылдық, сілтілік ортасын анықтау" Сұйылтылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. №9 зертханалық тәжірибе "Мырыштың сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттесуі" Периодтық кестенің құрылымы Салыстырмалы атомдық масса Природные кислоты и щелочи. Лабораторный опыт № 8 "Реакция нейтрализации хлороводородной кислоты" История создания периодической таблицы химических элементов Табиғи қышқылдар мен негіздер. №8 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы" Химиялық элементтердің периодтық кестелерін құру тарихы Валенттілік. Химиялық формулалар Валентность. Химические формулы Структура периодической таблицы Относительная атомная масса Сұйылтылған қышқылдардың карбонаттармен әрекеттесуі. № 3 практикалық жұмыс "Сұйылтылған қышқылдар мен карбонаттардың әрекеттесуі" Қосылыстардың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық массасын есептеу. 1-сабақ Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 1 Қосылыстардың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық массасын есептеу. 2-сабақ' Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 2'

8 класс

Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов Характеристика элемента по положению в периодической системе Естественные семейства химических элементов и их свойства Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 1 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 2 Ионная связь. Урок 1 Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 1-сабақ Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 2-сабақ Иондық байланыс. 1-сабақ Заттардың суда еруі. № 5 зертханалық тәжірибе "Заттардың ерігіштігін зерттеу" Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллических решеток и свойствами веществ Ионная связь. Урок 2 Заттардың ерігіштігі Заттардың ерігіштігіне қатысты есептер шығару. № 4 практикалық жұмыс "Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері" Структура периодической системы химических элементов Металлы и неметаллы Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы Химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодты түрде өзгеруі Металдар және бейметалдар Еріген заттың массалық үлесі. 1-сабақ Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 1-сабақ Еріген заттың массалық үлесі. 2-сабақ Растворимость веществ Решение задач связанных с растворимостью веществ. Практическая работа № 4 "Влияние температуры на растворимость твердых веществ" Массовая доля растворенного вещества. Урок 1 Иондық байланыс. 2-сабақ Кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 2-сабақ № 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 1-сабақ № 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 2-сабақ Массовая доля растворенного вещества. Урок 2 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 1 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 2 Практическая работа № 5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 1 Практическая работа №5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 2

9 класс

Элементы 17 (VII) группы, галогены, вид связи и тип кристаллической решетки, тенденции изменения свойств галогенов в группе Хлор, свойства, взаимодействия с металлами, водородом, галогенидами Хлороводородная кислота. Лабораторный опыт № 10 "Изучение свойств раствора хлороводородной кислоты" Элементы 16 (VI) группы. Сера Соединения серы и их свойства, причины возникновения и экологическое воздействие кислотных дождей Серная кислота, общие и специфические свойства и ее соли, применение Практическая работа № 5 "Изучение химических свойств разбавленной серной кислоты и ее солей" Решение задач "Расчет массовой/объёмной доли выхода продукта по сравнению с теоретически возможным выходом" Аммиак, свойства, получение и применение, производство аммиака, (синтез Габера) Лабораторный опыт № 12 "Модель молекулы аммиака" 17 (VII) топ элементтері. Галогендер, байланыс түрі және кристалдық торлар түрлері, топтағы галогендердің қасиеттерінің өзгерістерінің тенденциясы Хлор, қасиеттері, металдармен, сутегімен, галогенидтермен әрекеттесуі Хлорсутек қышқылы. № 10 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек ерітіндісінің химиялық қасиеттерін зерттеу" 16 (VI)-топ элементтері. Күкірт Күкірт қосылыстары және олардың қасиеттер, қышқыл жаңбырдың себептері және қоршаған ортаға әсері Күкірт қышқылы, жалпы және ерекше қасиеттері, оның тұздары, қолданылуы Азот қышқылы. Азот қышқылы мен нитраттардың ерекше қасиеттері. № 13 зертханалық тәжірибе "Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттері" № 6 практикалық жұмыс "Аммиактың алынуы және оның қасиеттерін зерттеу". Аммиак өндірісі Элементы 15 (V) группы, азот, свойства и круговорот азота в природе. Лабораторный опыт № 11 "Модель молекулы азота" № 5 практикалық жұмыс "Сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісі және оның тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеу" Есеп шығару. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнімі шығымының массалық/көлемдік үлестеріне есептеулер Минералды тыңайтқыштар, Қазақстандағы тиімді пайдалану және өндіру, қоршаған ортаға әсері 14 (IV) топ элементтері, кремний және оның қосылыстары, қолдану аймағы мен маңызы Адам ағзасының химиялық құрамы. Макроэлементтер, микроэлементтер және олардың маңызы |Практическая работа № 6 "Получение аммиака и изучение его свойств" Производство аммиака| Азотная кислота. Специфические свойства азотной кислоты и нитратов. Лабораторный опыт № 13 "Свойства азотной кислоты общие с другими кислотами" Минеральные удобрения, рациональное использование и производство в Казахстане, воздействие на окружающую среду 15 (V) топ элементтері, азот, қасиеттері және табиғаттағы азот айналымы. Азот. № 11 зертханалық тәжірибе "Азот молекуласының моделі" Аммиак, қасиеттері, алынуы және қолдану, аммиак өндірісі (Габер синтезі) Ағзадағы кейбір элементтерді анықтау. № 14 зертханалық тәжірибе "Сүйек құрамындағы кальцийді анықтау" Ағзадағы кейбір элементтерді анықтау. № 15 зертханалық тәжірибе "Тамақ өнімдерінің құрамындағы көміртекті анықтау" Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздері, олардың ағзаға әсері Элементы 14 (IV) группы, кремний и его соединения, области применения, значение Химический состав организма человека. Макроэлементы, микроэлементы и их значения Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 14 "Определение кальция в составе костей" Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 15 "Определение углерода в составе пищевых продуктов" Источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, воздействие их на организм

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.