Назад

Математика

1 класс

Задача Части и целое Графическая модель задачи Сандарды салыстыру Есеп Бөліктер және бүтін Есептің графиктік моделі Есептер шығару Қосу мен азайтуға есептер. 1-сабақ Қосу мен азайтуға есептер. 2-сабақ Кері есеп Задачи на сложение и вычитание. Урок 1 Задачи на сложение и вычитание. Урок 2 Задачи на разностное сравнение. Урок 1 Есептер шығару Айырмалық салыстыруға берілген есептер. 2-сабақ Айырмалық салыстыруға берілген есептер. 1-сабақ Составление и решение обратных задач Решение задач Сравнение чисел Решаем задачи Обратная задача Задачи на разностное сравнение. Урок 2 Кері есептер құрастыру және шығару Үйренгендерді қайталау және жалпылау Қайсысы ерте болды? Қайсысы кейін болды? Минут Сағат Что было раньше? Что позже? Минута Измерение времени Апта күндері' Ай' Повторение и обобщение изученного Час Вчера, сегодня, завтра Дни недели Месяц Уақытты өлшеу ' Кеше, бүгін, ертең ' Уақытты бағдарлау. Үйренгенді қайталау.' Тура және тура емес теңдіктер' Теңдіктер және теңсіздіктер' Ориентирование во времени. Повторение изученного Равенства и неравенства Верные и неверные равенства Равенство с неизвестным Белгісізі бар теңдік' Әріпті өрнектер. 1-сабақ' Теңдеулер' Әріпті өрнектер. 2-сабақ' Әріпті өрнектерді салыстыру ' Белгісіз қосылғышы бар теңдеулер. 1-сабақ' Белгісіз қосылғышы бар теңдеулер. 2-сабақ' Белгісіз азайғышы бар теңдеулер' Белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешу' Буквенные выражения. Урок 1' Сравнение буквенных выражений' Уравнение' Уравнения с неизвестным слагаемым. Урок 1' Уравнения с неизвестным слагаемым. Урок 2' Уравнение с неизвестным вычитаемым' Буквенные выражения. Урок 2' Решение уравнений с неизвестным вычитаемым' Уравнение с неизвестным уменьшаемым' Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым' Решение уравнений. Повторение изученного' Повторение и обобщение пройденного материала' Белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешу' Теңдеулерді шешу. Үйренгендерді қайталау' Белгісіз азайғышы бар теңдеулер' Үйренгендерді қайталау және жалпылау'

2 класс

Счёт равными группами. Деление на равные группы Умножение Деление Связь умножения и деления. Таблица умножения на 2 Таблица умножения на 3 Таблица умножения на 4 Бұрыштардың түрлері. Көпбұрыштар Тең топтармен санау. Тең топтарға бөлу Көбейту Бөлу 2-ге көбейту кестесі Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті Көбейту мен бөлудің байланысы 5-ке көбейту кестесі 4-ке көбейту кестесі 3-ке көбейту кестесі Таблица умножения на 3. Закрепление Виды углов. Многоугольники Виды многоугольников. Свойства квадрата и прямоугольника Построение фигур Построение углов и фигур Последовательности фигур Закрепление Переместительное свойство умножения Көпбұрыштардың түрлері. Шаршы мен тіктөртбұрыштың қасиеттері Фигураларды салу Бұрыштар мен фигураларды салу Фигуралардың бірізділігі Бекіту Чётные и нечётные числа Жұп және тақ сандар 3-ке көбейту кестесі. Бекіту 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту кестесі. Бекіту' Таблица умножения на 4. Закрепление Таблица умножения на 5 Таблица умножения на 5. Закрепление Умножение на 2, 3, 4, 5. Закрепление 5-ке көбейту кестесі. Бекіту 4-ке көбейту кестесі. Бекіту Тенге. Монеталар және және купюралар' Баға. Мөлшер (сан). Құн' Жиындар және оларға амалдар қолдану' Бекіту' Тенге. Монеты и купюры Цена. Количество. Стоимость Множества и операции над ними Закрепление Санды және әріпті өрнектер' 1 санымен амалдар орындау' Бекіту' Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулер' Закрепление Числовые и буквенные выражения Действия с 1 Уравнения на умножение и деление Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешу' Решение уравнений на умножение и деление Решение уравнений' Задачи на умножение и деление' Решение задач на кратное сравнение' Теңдеулерді шешу' Көбейту мен бөлуге берілген есептер' Еселік салыстыруға берілген есептерді шығару' Решение задач. Урок 2' Задачи с прямыми и косвенными вопросами' Решение задач. Урок 1' Решение задач. Урок 1' Решение задач. Урок 2' Закрепление. Урок 1' Закрепление. Урок 2' Есептер шығару. 1-сабақ' Есептер шығару. 2-сабақ' Тура және жанама тұжырымдармен берілген есептер' Есептер шығару. 1-сабақ' Есептер шығару. 2-сабақ' Бекіту. 1-сабақ' Бекіту. 2-сабақ'

3 класс

Свойства деления Деление с остатком на однозначное число. Урок 1 Деление с остатком на однозначное число. Урок 2 Внетабличное деление в случаях вида 75 : 15 Внетабличное умножение и деление. Закрепление Көбейтудің қасиеттері Бөлудің қасиеттері Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 1-сабақ Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 2-сабақ Кестеден тыс көбейту және бөлу. 1-сабақ Кестеден тыс көбейту және бөлу. 2-сабақ Кестеден тыс көбейту және бөлу. Бекіту Құрылымы күрделі теңдеулер. 1-сабақ Құрылымы күрделі теңдеулер. 2-сабақ 75:15 түріндегі жағдайда кестеден тыс бөлу Үйренгендерді қайталау және бекіту Білімді жалпылау Теңдеулерді шешу. Жалпылау Теңдеулерді шешу Құрылымы күрделі теңдеулер. Бекіту Уравнения сложной структуры. Урок 1 Уравнения сложной структуры. Закрепление Решение уравнений Решение уравнений. Обобщение Обобщение изученного Повторение и закрепление изученного Куб (текше) Тікбұрышты параллепипед Свойства умножения Внетабличное умножение и деление. Урок 1 Внетабличное умножение и деление. Урок 2 Уравнения сложной структуры. Урок 2 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 1-сабақ Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 2-сабақ Куб. Тікбұрышты параллепипед. 3-сабақ Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 3 Үйренгендерді қайталау және бекіту' Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 1-сабақ' Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 2-сабақ' Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту' Куб Прямоугольный параллелепипед Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 Повторение и закрепление изученного Письменное умножение двузначного числа на однозначное. Урок 2 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. Бекіту ' Письменное умножение двузначного числа на однозначное. Урок 1 Разрядтан аттамай екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу' Разрядтан аттамай екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу. Бекіту ' Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу' Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу. Бекіту' Қалдықпен жазбаша бөлу. 1-сабақ' Письменное деление с остатком. Урок 1' Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Письменное деление трёхзначного числа на однозначное без перехода через разряд Письменное деление трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Қалдықпен жазбаша бөлу. 2-сабақ' Қалдықпен жазбаша бөлу. 3-сабақ' Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 2-сабақ ' Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 3-сабақ' Письменное деление с остатком. Урок 3' Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 1' Письменное деление с остатком. Урок 2' Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 2' Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 3' Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 1-сабақ' Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' лгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 2' Алгоритм письменного умножения и деление с одним переходом через разряд. Урок 4' Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 1' Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 3' Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 4' Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 1-сабақ' Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Закрепление' Применение алгоритма умножения и деления. Закрепление' Применение алгоритма умножения и деления. Урок 1' Применение алгоритма умножения и деления. Урок 2' Применение алгоритма умножения и деления. Урок 3' Применение алгоритма умножения и деления. Урок 4' Применение алгоритма умножения и деления. Урок 5' Обобщение изученного' Повторение и закрепление изученного' Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 2-сабақ' Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 3-сабақ' Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бекіту' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бекіту' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 1-сабақ' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 2-сабақ' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 3-сабақ' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 4-сабақ' Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 5-сабақ ' Үйренгендерді жалпылау' Үйренгендерді қайталау және бекіту'

4 класс

Задачи на выполнение работы. Урок 1 Есептер шығару. Дөңгелек диаграмма Есептер шығару. Түсімділік. 1-сабақ Есептер шығару. Түсімділік. 2-сабақ Есептер шығару. Графиктер Жұмысқа берілген есептер. 1-сабақ Қуып жету қозғалысы. 2-сабақ Движение вдогонку. Урок 1 Қуып жету қозғалысы. 1-сабақ Қалып қою қозғалысы. 1-сабақ Пікірлер. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы Решение задач на движение Движение вдогонку и с отставанием Движение с отставанием. Урок 2 Движение с отставанием. Урок 1 Решение задач. Графики Қалып қою қозғалысы. 3-сабақ Решение задач. Круговая диаграмма Решение задач. Урожайность. Урок 1 Решение задач. Урожайность. Урок 2 Задачи на выполнение работы. Урок 2 Движение вдогонку. Урок 2 Задачи на движение вдогонку. Графики движения Движение с отставанием. Урок 3 Высказывания. Истинность и ложность Жұмысқа берілген есептер. 2-сабақ Қуып жету қозғалысына берілген есептер. Қозғалыс графиктері Қалып қою қозғалысы. 2-сабақ Қуып жету және қалып қою қозғалысы Қозғалысқа берілген есептерді шығару Истинные и ложные высказывания Ақиқат және жалған пікірлер Комбинации предметов Пікірлер. Жалпылау' Логикалық есептер. 1-сабақ' Логикалық есептер. 2-сабақ' Нәрселердің комбинациясы' Үйренгендерді қайталау және бекіту' Высказывания. Обобщение Логические задачи. Урок 1 Логические задачи. Урок 2 Комбинаторлық есептер ' Комбинаторлық есептерді шығару' Қайталау. Есептер шығару' Пайыз' Повторение. Решение задач Комбинаторные задачи Повторение и закрепление изученного Решение комбинаторных задач Процент Пайыздар' Пайызға берілген есептер' Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру ' Бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ' Пайыздар. Есептер шығару' Проценты Проценты. Решение задач Дроби. Сравнение дробей Задачи на проценты' Сложение и вычитание дробей. Урок 1' Бөлшектер. Қайталау' Сложение и вычитание дробей. Урок 2' Действия с дробями' Дроби. Смешанные числа' Дроби. Повторение' Правильные и неправильные дроби' Бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ' Бөлшектерге амалдар қолдану' Дұрыс және бұрыс бөлшектер' Бөлшектер. Аралас сандар' Повторение. Решение задач' Дроби. Закрепление ' Задачи на нахождение части от целого' Решение задач на нахождение части от целого' Нахождение целого по его части' Окружность и круг. Урок 2' Повторение изученного' Повторение изученного в 3 четверти' Повторение и обобщение изученного в 3 четверти' Решение задач на нахождение целого по его части' Повторение. Решение задач' Повторение и обобщение изученного' Окружность и круг. Урок 1' Решение геометрических задач' Бөлшектер. Бекіту' Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер' Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығару ' Қайталау. Есептер шығару ' Бөлігі бойынша бүтінді табу' Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептерді шығару' Қайталау. Есептер шығару' Үйренгендерді қайталау және жалпылау' Шеңбер және дөңгелек. 1-сабақ' Шеңбер және дөңгелек. 2-сабақ' Геометриялық есептерді шығару' Үйренгендерді қайталау' 3 тоқсанда үйренгендерді қайталау' 3 тоқсанда үйренгендерді қайталау және жалпылау'

5 класс

Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 3 Задачи на совместную работу. Урок 2 Задачи на совместную работу. Урок 3 Задачи на совместную работу. Урок 5 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 1 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 1-сабақ Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 2-сабақ Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 3-сабақ Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 1-сабақ Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 2-сабақ Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 3-сабақ Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 5-сабақ Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 1-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 2-сабақ Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 2 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 3 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 4-сабақ Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 4-сабақ Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 2-сабақ Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 3-сабақ Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 4-сабақ Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 5-сабақ Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 1-сабақ Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 2-сабақ Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 3-сабақ Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 3-сабақ Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 1 Задачи на совместную работу. Урок 1 Задачи на совместную работу. Урок 4 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 2 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 4 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 5 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 1 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 2 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 4-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 1-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 3-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 4-сабақ Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 3 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 2 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 4' Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 1' Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 3' Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 5-сабақ Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 1 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 2 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 3 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 4 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 6-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 1-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 2-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 3-сабақ Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 4' Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 4-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 5-сабақ Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 6-сабақ |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 1-сабақ| |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 2-сабақ| Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 5 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 6 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 1 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 2 |Умножение и деление десятичных дробей на 10 100 1000... и на 0,1 0,01 0,001.... Урок 1| |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 3-сабақ| Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 3' Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 4' Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 5' Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 6' Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 2' Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 1-сабақ Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 2-сабақ Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000... және 0,1; 0,01; 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 4-сабақ' Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 1-сабақ' Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 3' Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 4' Округление десятичных дробей. Урок 1' Округление десятичных дробей. Урок 2' Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 1' Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 2-сабақ' Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ' Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ' Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ' Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ' Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 3-сабақ' Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 4-сабақ' Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 2' Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 3' Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 4' Множество. Элементы множества. Изображение множеств' Отношения между множествами. Подмножество' Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' Объединение и пересечение множеств. Урок 1' Объединение и пересечение множеств. Урок 2' Решение текстовых задач. Урок 1' Решение текстовых задач. Урок 2'

6 класс

Числовые равенства и их свойства. Урок 2 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 1-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 2-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 3-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 4-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 5-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 1-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 2-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 3-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 1-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 2-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 3-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 4-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 5-сабақ Числовые равенства и их свойства. Урок 1 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 1 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 2 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 3 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 4 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 5 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 1 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 2 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 3 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 1 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 2 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 3 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 4 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 5 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 1-сабақ Числовые промежутки. Объединение и пересечение числовых промежутков. Урок 1 Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 1 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 3-сабақ Числовые неравенства и их свойства. Урок 1' Числовые неравенства и их свойства. Урок 2' Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 2-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 4-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 5-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 1-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 2-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 3-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 4-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 1-сабақ Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 5-сабақ Числовые промежутки. Объединение и пересечение числовых промежутков. Урок 2' Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 2' Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 3' Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 4' Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 5' Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 1' Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 2-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 3-сабақ Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 4-сабақ Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 2' Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 3' Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 4' Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 5' Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 1' Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 2' Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 3' Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 4' Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 1' Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 2' Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 1-сабақ' Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 2-сабақ' Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 1-сабақ' Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 2-сабақ' Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 3-сабақ' Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 4-сабақ' Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 3-сабақ' Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 3' Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 1' Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 2' Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 3' Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 4' Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 1-сабақ Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 1-сабақ' Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 2-сабақ' Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 3-сабақ' Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 4-сабақ' Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 1' Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 2' Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 3' Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 4' Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 1' Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 3-сабақ Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 2-сабақ' Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 4-сабақ' Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 5-сабақ' Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 2' Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 3' Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 4' Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 5'

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.